Home » اخبار » ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق

ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق

ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق:

برای افرادی که سند طلاق آن ها مفقود شده است، ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق جایگزین ترجمه رسمی سند طلاق می باشد.

در صورتی که سند طلاق به هر دلیلی مفقود شده باشد می توانید از دفتر ثبت طلاق مربوطه یک نسخه رونوشت سند طلاق اخذ کرد که تمامی موارد شرح داده شده در سند طلاق در آن مرقوم گردد و با این شرایط ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق امکان پذیر است.

پیشنهاد می شود که رونوشت سند طلاق به صورت تایپ شده انجام شود که خوانا باشد.

برای ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق با مهر مترجم باید اصل رونوشت طلاق به روی سربرگ دفتر ثبت طلاق و  دارای مهر برجسته به دارالترجمه رسمی الیزه ارائه گردد.

در صورت اینکه ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه بخواهید باید علاوه بر اصل مدرک اصل شناسنامه یکی از طرفین که در آن ثبت طلاق مرقوم شده جهت تاییدات به دادگستری و وزارت امورخارجه ارسال شود.

نکته مهم در خصوص ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق توجه به مطابقت اسپل (انگلیسی نام و نام خانوادگی) و مشخصات فردی در ترجمه رسمی و گذرنامه متقاضی  می باشد.

نگارش ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق نباید کلافه کننده باشد فونت خیلی کوچک یا خیلی درشت نباشد و باید با بولد(برجسته) کردن نکات مهم مانند عنوان و مشخصات فردی و غیره … از یکنواختی متن جلوگیری کرد.

هیچ قسمت از متن نباید از چشم مترجم جا بماند و تمامی متن مطابق با اصل مدرک ترجمه شود.

شاید یک قسمت از متن از دید یک فرد عادی دارای اهمیت نباشد ولی امکان دارد همان کلمه ی جا مانده در ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق یا ترجمه رسمی مدارک دیگر در موقعیت، زمان و مکان دیگر  بسیار مهم و تاثیر گذار باشد.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص ترجمه رسمی رونوشت سند طلاق یا ترجمه رسمی مدارک دیگر میتوانید با کارشناسان دارالترجمه رسمی الیت تماس حاصل فرمایید.