Home » اخبار » ترجمه رسمی گواهی فوت

ترجمه رسمی گواهی فوت

ترجمه رسمی گواهی فوت:

گواهی فوت توسط سازمان بهشت زهرا یا ثبت احوال صادر میشود ،معتبر و قابل ترجمه رسمی است.

این مدرک بدون درج تاریخ انقضا صادر می شود.

همانطور که مطلع هستید ترجمه رسمی مدارک دارای تاریخ اعتبار است که بستگی به سفارت مربوطه و نوع مدرک بین ۳ الی ۶ ماه معتبر است که بعد از آن باید مجدد توسط دارالترجمه رسمی الیزه ترجمه رسمی شود ، ولی ترجمه رسمی گواهی فوت تاریخ انقضا ندارد و اگر یک بار ترجمه رسمی شود نیازی به تمدید ترجمه رسمی نیست، مگر در شرایط خاص که سازمان مربوطه از متقاضی ترجمه رسمی گواهی فوت جدید بخواهد.

ترجمه رسمی گواهی فوت با رویت اصل مدرک قابل انجام است.

در صورتی که ترجمه رسمی گواهی فوت با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز داشته باشید پس از ترجمه رسمی گواهی فوت باید اصل ترجمه رسمی به همراه اصل گواهی فوت و شناسنامه متوفا که در آن وفات توسط سازمان ثبت احوال ثبت شده باشد را جهت تاییدات به دادگستری و وزارت امور خارجه ارسال کنید.

دارالترجمه رسمی ۷۲۷ (الیت) با مدیریت آقای امیر حسین برادر در خدمت شما عزیزان میباشد.