Home » تایید مدارک » دستوالعمل اجرایی چگونگی تائید اسناد و مدارک

دستوالعمل اجرایی چگونگی تائید اسناد و مدارک

مدارک صادره از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری:

دانشنامه های مقاطع کاردانی ،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تائید است.

 

مدارک صادره از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی:

دانشنامه های مقاطع کاردانی ،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی ،دندان پزشکی ، پرستاری، مامائی،وزیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تائید است.

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی،پروانه تاسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی با ارائه دانشنامه و با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تائید است. کارت نظام پزشکی با استعلام و تائید از سازمان نظام پزشکی قابل تائید است.

 

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی:

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور با مهر و امضای معرفی شده دانشگاه آزاد اسلامی قابل ترجمه و تائید است،دانشنامه های پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضای معرفی شده از سوی واحد پزشکی دانشگاه مذکور قابل ترجمه و تائید است.

 

سرفصل دروس:

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاه های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه ها یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا نامه از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد حسب مورد قابل ترجمه و تائید است.

 

مدارک صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی:

مدارک مذکور با تائید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری وبا مهر امضای معرفی شده قابل ترجمه و تائید می باشد.

 

تائید مدرک تحصیلی:

تائیدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، در صورت برابر بااصل کردن رونوشت آن توسط ادراه امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تائید است،در صورت ارسال تائیدیه تحصیلی به دارالترجمه ها مترجمین قبل از تایید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارند.

 

مدارک تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،متوسطه و پیش دانشگاهی):

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی ،راهنمایی،متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر وامضای آموزشگاه مربوطه و تائید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تائید است.

 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران:

مدارک مزبور با تائید اداره کل امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تائید است.

 

گواهی تجرد:

گواهی تجرد صادره از ثبت احوال کشور،اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور،با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تایید است.

 

تعهدنامه:

تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سر دفتر در صورتی تایید می شود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.

 

اساسنامه :

اصل اساسنامه و کپی برابر با اصل آن توسط ثبت شرکت ها و صورتجلسه و اظهارنامه شرکت ها با مهر و امضای اداره شرکت ها، قابل ترجمه و تائید است.

 

روزنامه رسمی:  

اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تائید است.

 

گواهی های مالیاتی :

گواهی های مالیاتی با مهر و امضای ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تائید است.ترازنامه شرکت های دولتی با تائید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تائید می باشد.شرکت ها و موسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت ها موسسات حسابرسی در صورتی می توانند برای شرکت های غیر دولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد .همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده ارائه تاییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تایید الزامی است.

 

لیست بیمه:

لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تامین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تایید است.

 

قراردادهای شرکت های خصوصی:

قرارادادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تایید است.

 

قرارداد های بخش دولتی:

قرارداد های بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تائید است ،مشروط بر اینکه بخش دولتی بلامانع بودن ترجمه را طی نامه رسمی اعلام نماید.

 

کارت بازرگانی :

کارت بازرگانی قابل ترجمه و تائید است،رونوشت برابر با اصل آن توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تائید می باشد.

 

گواهی کار از موسسات و ادارات دولتی:

گواهی های کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تایید است.

 

کارت واکسیناسیون:

کارت واکسیناسیون با تایید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تایید است،گواهی های واکسیناسیون صادره از انیستیتو پاستور (که یک موسسه بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود)در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می شود.

 

فیش حقوقی :

فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر و امضای کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تائید بوده و فیش حقوقی غیر دولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی و ارائه گواهی کار مربوطه قابل ترجمه و تائید است.

دارالترجمه رسمی ۷۲۷ (الیت) با مدیریت آقای امیر حسین برادر در خدمت شما عزیزان میباشد