Home » اخبار » سوالات متداول درباره گذرنامه در سامانه میخک

سوالات متداول درباره گذرنامه در سامانه میخک

گذرنامه
۱ .امکان ویرایش اطالعات هویتی خود را ندارم.
• بعد از تشکیل پروفایل و ثبت نهایی امکان ویرایش اطالعات هویتی در بخش اینترنتی سامانه میخک وجود
ندارد لیکن متقاضیان میتوانند درخواست خود را ثبت کرده و پس از دریافت کدرهگیری به نمایندگی
مراجعه نمایند و ویرایش اطالعات شخص در نمایندگی انجام پذیرد.
۲ .ثبت درخواست گذرنامه یا برگه عبور برای افراد زیر ۱۸ سال.
• درخواست صدور گذرنامه و برگه عبور افراد زیر ۱۸ سال باید توسط پدر یا قیم قانونی ثبت گردد. بدین
صورت که پدر یا قیم قانونی پروفایل خود را تشکیل داده و سپس اقدام به ثبت درخواست برای فرزند زیر
۱۸ سال خود مینماید. کد رهگیری دریافت شده پس از ثبت نام متعلق به درخواست صدور گذرنامه فرد زیر
۱۸ سال میباشد.
۳ .مدارک الزم در هنگام مراجعه به نمایندگی برای تحویل گذرنامه یا برگه عبور.
• هنگام مراجعه به نمایندگی در دست داشتن کدرهگیری و اصل مدارک معتبر بارگذاری شده در درخواست
الزامیست.
۴ .آیا حضور شخص خدمت گیرنده برای دریافت گذرنامه در نمایندگی الزامیست؟
• بلی
۵ .چگونه حجم تصاویر مدارک خود را کم کنم؟
• حداکثر اندازه تصاویر ۳۰۰kb می باشد. برای کاهش حجم تصاویر می توانید از برنامه Paint استفاده کنید.
تصویر مورد نظر را باز کنید در صفحه اصلی نوار ابزار Paint روی دکمه Resize کلیک کنید و با تغییر
اندازه درصد یا پیکسل حجم تصویر را کاهش دهید