Home » راهنمای اخذ ویزا » مهاجرت کاری به پرتغال

مهاجرت کاری به پرتغال

قوانین کاری در کشور پرتغال و اتحادیه اروپا کارفرمایان را موظف می کند که در صورت نیاز به اسخدام نیرو خارجی، در وهله نخست اثبات کنند که طرح مورد نظر از نظر اقتصادی توجیه قوی دارد سپس در صورت تایید به او اجازه داده می شود تا سقف مشخصی نیرو کاری استخدام کنند. کارفرمایان در این مرحله باید موقعیت شغلی خود را به مدت ۳ ماه در کشور پرتغال و سپس ۳ ماه دیگر در اتحادیه اروپا آگهی کند و در صورت نبود گزینه مناسب می تواند نیروی کار خود را از کشورهای خارجی استخدام نماید. در مرحله آخر، کارفرما می تواند برای نیروی کار خود دعوتنامه همکاری را ارسال کند و در نهایت مدارک و قراین آن را به دولت پرتغال ارائه کند.

شرکت و کارفرما دعوت کننده حتما باید دولت را از حمایت کامل خود از نیرو کار مورد نظر، مطمئن کند و شرایط اقامتی کارمند خود  را محیا سازد. تا زمانی که وضعیت کامل نیروکار مشخص نشود، فرد اجازه ندارد که با خود همراهی را به کشور پرتغال بیاورد. یکی از الزامات اخذ ویزا کاری در کشور پرتغال مسلط بودن به زبان پرتغالی یا انگلیسی است. نیرو کار می تواند با پرداخت ۳ تا ۴ سال مالیات و بیمه درخواست اقامت دائم کند.

مهاجرت پرتغال