Home » مهاجرت » چه مشاغلی نیاز به معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا دارند؟

چه مشاغلی نیاز به معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا دارند؟

چه مشاغلی نیاز به معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا دارند؟

مشاغلى که براى انجام آن ها احتیاج به معاینه پزشکى دارید:

ممکن است به خاطر نوع کارى که قرار است انجام دهید، نیاز به یک معاینه پزشکى داشته باشید.

نمونه هاى این گونه مشاغل عبارت است از:

  • مشاغلى که احتیاج به برخورد نزدیک با مردم دارند، مانند:
  • کارکنان در زمینه علوم بهداشتى
  • کارمندان آزمایشگاه هاى بالینى
  • دانشجویان پزشکى که براى ورود به دانشگاه کانادا پذیرفته شده اند
  • معلمین پایه دبستان و راهنمایى، و یا معلمى براى کودکان در هر رشته اى
  • خدمتکاران
  • کارگرانى که براى مراقبت از کودکان، سالمندان، یا معلولین در منازل خدمات رسانى مى کنند
  • پرستارى از بچه به صورت روز مزد
  • و از این دسته مشاغلcanada